Våra utbildningar ber dig VETA, GÖRA och KÄNNA något nytt

Så här analyserar vi ditt utbildningsbehov

Vårt arbetssätt är uppbyggt kring en analysmodell vi själva utarbetat efter många års erfarenhet.

Vad är utbildningens mål?

Innan ett beslut tas om och när en utbildning ska äga rum är det viktigt att definiera utbildningens mål, utöver att ge ny kunskap. Följande frågor bör ställas i förväg:

  • Vad vill vi/jag uppnå med utbildningsinsatsen?
  • Vilka ska utbildas och när?
  • Hur ska utbildningen gå till?

Svaret finns i nyckelfrågan!

Här kommer vår metod in, och den är enkel. Den bygger helt enkelt på att söka svar på nyckelfrågan: Vad vill du VETA, GÖRA, och KÄNNA efter du har genomgått en utbildning?
veta.png
Genom att besvara frågan kan vi komma åt utbildningens grundläggande syften - utbildningsmål, utbildningsmetod samt kursinnehåll. Effekten av utbildningsinsatsen kan också mätas genom att ställa upp kriterier på uppföljningen:

  • VETA: Vilka kunskaper och insikter skall målgruppen ha uppnått efter utbildningen?
  • GÖRA: Vilken nytta för verksamheten och för individen ska utbildningen ha tillfört, vad ska vi kunna göra effektivare, snabbare, etc?
  • KÄNNA: Vilken attityd, ”magkänsla”, mått av tillfredsställelse, ska deltagarna känna efter kursen?